طراحی محدوده سراب با رویکرد طراحی شهری و با تاکید بر ملاحظات اقتصادی

مکان :شهرمشهد – حوزه مرکزی
کارفرما : شهرداری مشهد
مساحت محدوده طرح : 29/2 هکتار
شروع و خاتمه : 1393 – 1398