طرح و ساخت مجموعه مسکونی سپیدار

مکان : مشهد
کارفرما : بخش خصوصی
مساحت زیربنا : 5068 مترمربع
تعداد واحدهای مسکونی : 30
شروع و خاتمه : 1391 – 1393