طراحی مرحله اول و دوم زائرسرای ماندگار کاشان

مکان : مشهد – قطاع 3 از منطقه ثامن
کارفرما : شهرداری کاشان
مساحت زمین : 1333 مترمربع
مساحت زیربنا : 8260 مترمربع
شروع و خاتمه : 1394 – 1395