طرح جامع و تفصیلی شهر فریمان

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
مساحت طرح پیشنهادی : 6680817 مترمربع
جمعیت طرح پیشنهادی : 66423 نفر
شروع و خاتمه : 1387-1391

کاربری اراضی در وضع پیشنهادی
کاربری اراضی در وضع پیشنهادی