طرح تفصیلی شهر فریمان

مکان : خراسان رضوی – شهر فریمان
کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
مساحت محدوده طرح : 668 هکتار
شروع و خاتمه : 1391 – 1398