پروژه طراحی شهری کالبد و سیمای شهری در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس

مکان : آذربایجان شرقی، تبریز، منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس
کارفرما : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس
طول محور : 14کیلومتر (حدفاصل سایت توریسم تا گیت قره برون)
شروع و خاتمه : 1394 – 1398