طرح و ساخت مجموعه مدیریت شرکت توسعه شهری توس گستر

مکان : مشهد – اراضی زکریا
کارفرما : شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
مساحت زیربنا : 1655 متر مربع
شروع و خاتمه : 1382- 1384