طراحی و نظارت مرحله اول و دوم مجتمع تجاری – اقامتی سلسبیل

مکان : مشهد
کارفرما : شرکت سرمایه گذاری بانک ملت
مساحت زیربنا : 30770 مترمربع
تعداد واحدهای تجاری : 119
تعداد واحدهای اقامتی: 170
شروع و خاتمه : 1390 – 1397