معماری داخلی ویلای کوی نارنج

مکان : متل قو
کارفرما : آقای دکتر کیاوش سلطانی آزاد
مساحت زیربنا : 575 مترمربع
تعداد طبقات : 2 طبقه
شروع و خاتمه : 1398 – 1400