معماری داخلی مجموعه مسکونی سپیدار

مکان : مشهد
کارفرما : بخش خصوصی
مساحت زیربنا : 5068 متر مربع
تعداد واحدهای مسکونی : 30 واحد
تعداد طبقات : 5 طبقه
شروع و خاتمه : 1392 – 1393