معماری داخلی شعبه مرکزی بانک و بورس موسسه اعتباری توسعه

مکان : شهر مشهد- بلوار سجاد
کارفرما : موسسه اعتباری توسعه
مساحت زیربنا : 8000 متر مربع
تعداد کل طبقات : 3 طبقه زیرزمین – 9طبقه روی همکف

عملکرد پروژه : واحدهای تجاری در طبقه همکف و زیرزمین 1-
شعبه بانک در طبقه همکف
بورس در طبقات اول و دوم
واحدهای اداری در طبقات سوم تا نهم

     
شعبه بانک شعبه بورس