طراحی و نظارت مرحله اول و دوم مجموعه مسکونی – تجاری آزادی

کارفرما: بخش خصوصی

مکان : شهر مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
مجموعه مسکونی تجاری آزادی از ۶ بلوک A1، A2، B، C1، C2، D تشکیل شده است.
بلوک A1-A2 : اجرای زهکش و عایق کف و بدنه تا ارتفاع ۳ متر به اتمام رسیده و تحویل شده است . اجرای آرماتوربندی قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون بلوک تکمیل شده است.
بلوک B : اجرای زهکش و عایق کف و بدنه تا ارتفاع ۳ متر به اتمام رسیده و تحویل شده است . اجرای آرماتوربندی قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون بلوک تکمیل شده است.
بلوک C1 – C2 : بتن ریزی به اتمام رسیده و اجرای فونداسیون هم کامل شده است.
بلوک D : اجرای ساخت و نصب اسکلت فلزی پارت ۱و۲ از طبقات ۵- تا تراز صفر به انضمام پارت ۳ از طبقه همکف تا ۲+ تحویل نهایی انجام شده است .
اجرای زیرسازی و نصب عایق بدنه تا تراز صفر به اتمام رسیده و تحویل نهایی انجام شده است و اجرای عملیات دیوار حائل تا طبقه ۱- به اتمام رسیده است و اجرای سقف عرشه فولاد در طبقات ۱- ، ۲- ، ۳- ، ۴- ، ۵- ، همکف و ۱+ انجام شده است .
اجرای عملیات ضد حریق اسکلت در طبقات ۵- ، ۴- ، ۳- , ۲- انجام شده و در طبقه ۱- در مرحله اجرای پاشش پوشش ضد حریق می باشد .
اجرای ساخت و نصب قطعات اسکلت پارت ۴ انجام شده است. اجرای عملیات ساخت و نصب پارت ۵ اسکلت در حال اجراء می باشد و نیز اجرای عملیات ساخت قطعات پارت ۶ در دست اقدام است.

Comments are closed.