طراحی و نظارت مرحله اول و دوم مجتمع بیمارستان سینا

کارفرما: جناب آقای دکتر قره داغی و شرکاء

مکان : شهر مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
اجرای پروژه از ۳ مرحله تشکیل شده است که در حال حاضر:
مرحله اول (احداث بلوک A): اجرای سازه، معماری و تاسیسات کلیه طبقات به اتمام رسیده است ، و ساختمان بیمارستان تجهیز شده و در حال بهره برداری می باشد. کلیه نماهای این بلوک به جز محدوده پله دوم (حد فاصل بلوک A و ساختمان بیمارستان سینا فعلی) تکمیل شده است.ضمناً پله دوم در مرحله اجرای دیوار چینی می باشد.
مرحله دوم (احداث بلوک B): اجرای اسکلت بتنی وال پست ها و تیغه چینی کلیه طبقات به اتمام رسیده است. فضاهای امحاء زباله و اکسیژن ساز در طبقات زیرزمین اول و سوم به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است. کلیه نماهای این بلوک به طور کامل تکمیل شده است.
در حال حاضر با توجه به خرید دستگاه تصویر برداری MRI و آنژیوگرافی توسط کارفرمای محترم ، ساخت فضاهای مذکور در طبقات ۲- و ۱+ در حال انجام می باشد.
همچنین سازه یک طبقه از پل ارتباطی بین این دو بلوک اجراشده و به اتمام رسیده است.
مرحله سوم (احداث بلوک ′A): اجرای این بلوک بعد از اتمام بلوک های B و A و همچنین تخریب ساختمان بیمارستان سینا فعلی آغاز خواهد شد.

تصویر از مراحل اجرایی احداث بلوک A

تصویر از مراحل اجرایی احداث بلوک B

Comments are closed.