طراحی مرحله اول و دوم مجموعه پارکینگ و تجاری ساختمان مکمل مجموعه پاژ

کارفرما: شرکت بناگستران هشتم توس

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
نقشه های مرحله دوم معماری و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی تهیه و برای کارفرما ارسال گردیده است. پروژه هم اکنون در حال اجرا می باشد.

Comments are closed.