مطالعات تفصیلی حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد

مکان : مشهد
کارفرما : معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد
مشاور همکار ترافیک : شرکت مهندسین مشاور تردد ترابری فردا (تترا)
شروع : 1395 – ادامه دارد