طرح هادی و جامع شهر سربیشه

کارفرما : استانداری خراسان جنوبی
مساحت طرح پیشنهادی : 3005807 هکتار
جمعیت طرح پیشنهادی : 11715نفر
شروع و خاتمه : 1382-1384