طرح هادی شهر فریمان

کارفرما : استانداری خراسان رضوی
مساحت طرح پیشنهادی : 6243182 هکتار
جمعیت طرح پیشنهادی : 50700 نفر
شروع و خاتمه : 1381- 1384