طرح هادی شهر خضری دشت بیاض

کارفرما : استانداری خراسان جنوبی
مساحت طرح پیشنهادی : 3058458 مترمربع
جمعیت طرح پیشنهادی : 9140 نفر
شروع و خاتمه : 1382 – 1384