طرح هادی شهر حاجی آباد

کارفرما : استانداری خراسان جنوبی
مساحت طرح پیشنهادی : 2880273 مترمربع
جمعیت طرح پیشنهادی : 8300 نفر
شروع و خاتمه : 1382- 1384