طرح جامع و طرح تفصیلی شهر زابل

 کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
مساحت محدوده قانونی شهر در حال حاضر: 2084/5 هکتار
مساحت طرح پیشنهادی : 2437 هکتار
جمعیت پیش بینی شده برای سال 1395 : 216500 نفر
جمعیت شهر در سال 1383 : 144250نفر
شروع و خاتمه طرح جامع : 1382-1385
شروع و خاتمه طرح تفصیلی : 1385-1387