طرح جامع و تفصیلی شهر قلندرآباد

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
مساحت طرح پیشنهادی : 1152327 مترمربع
جمعیت طرح پیشنهادی : 7100 نفر
شروع و خاتمه : 1387-1391

نقشه کاربری های طرح پیشنهادی
نقشه کاربری های طرح پیشنهادی