طرح تفصیلی محدوده مرکز شهر مشهد

مکان : مرکز شهر مشهد
کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان
مساحت محدوده طرح : 820 هکتار
شروع و خاتمه : 1373-1379
ابلاغ به شهرداری : 1381/04/04