بازنگری طرح تفصیلی حوزه مرکزی شهر مشهد با رویکرد طراحی شهری

مکان : مرکز شهر مشهد
کارفرما : نهادمطالعات وبرنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد – سازمان مسکن و شهرسازی – شهرداری مشهد
مساحت محدوده طرح : 842 هکتار
شروع و خاتمه : 1388/08 – ادامه دارد

کاربری اراضی وضع موجود حوزه مرکزی شهرمشهد-1390
کاربری اراضی وضع موجود حوزه مرکزی شهرمشهد-1390