ﺑﺮﻧﺪه اول ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻴﺎت ﻫﺎی ﺷﻬﺮی درﺗﺮازﻫﺎی زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻮﺳﺎزی وﺑﻬﺴﺎزی ﭘﻴﺮاﻣﻮنﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ(ع)

مکان : مشهد
کارفرما : شرکت عمران و مسکن سازان منطقه ثامن
شروع و خاتمه : 1386