بازنگری طرح تفصیلی و آماده سازی و نظارت برعملیات اجرایی دراراضی زکریا

مکان : مشهد ـ اراضی زکریا
کارفرما : شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
مساحت محدوده طرح : 132/8 هکتار
جمعیت پیشنهادی : 41103 نفر
شروع و خاتمه : 1382-1388