بازبینی طرح آماده سازی اراضی قاسم آباد

مکان : مشهد – اراضی امامیه و قاسم آباد
کارفرما : سازمان ملی زمین و مسکن
شروع و خاتمه : 1375-1378