مجموعه فرهنگی – ورزشی – تفریحی تله سی یژ دربند

مکان : تهران – دربند
کارفرما : شرکت سهامی توریستی و ورزش های کوهستانی
مساحت محدوده کلی پروژه : 61000 مترمربع
مساحت محدوده طراحی : 40000 مترمربع
مساحت اعیانی طرح توسعه : 9000 مترمربع
شروع و خاتمه : 1397-1398