طراحی شهری محور میانی پیرامون کال در اراضی زکریا

مکان : مشهد ـ اراضی زکریا
کارفرما : شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
جمعیت پیشنهادی : 207480 نفر
شروع و خاتمه : 1384-1385