طراحی شهری محور بخارایی

مکان : مشهد
کارفرما : شهرداری مشهد
مساحت محدوده طرح : 3/1 هکتار
شروع : 1390