مطالعه و طراحی ارتقاء کیفی میدان بهارستان (طراحی شهری)

مکان : شهرتهران (منطقه12 شهرداری تهران)
کارفرما : سازمان زیباسازی شهر تهران
مساحت حوزه فراگیر : 319 هکتار
حوزه بلافصل : 126 هکتار
حوزه مداخله مستقیم : 33 هکتار
شروع و خاتمه : 1391 – 1392