ساماندهی و بهسازی محورهای پیرامون بازار امام رضا (ع)

مکان : مشهد – حوزه مرکزی شهر
کارفرما : معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد
مساحت محدوده طرح : 16/5 هکتار
شروع : 1391