طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر زابل

کارفرما : وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران)
مساحت محدوده طرح : 344 هکتار
مساحت طرح پیشنهادی : 360/9 هکتار
شروع و خاتمه : 1388 – 1390