سامان دهی اراضی نه دره مشهد (بافت فرسوده)

مکان : منطقه 9شهرداری – ارتفاعات جنوب غربی شهر مشهد
کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان
مساحت محدوده طرح : 82 هکتار
شروع و خاتمه : 1384-1387

بازنگری طرح سامان دهی اراضی نه دره مشهد (بافت فرسوده)
شروع و خاتمه : 1390-1391