بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محدوده خیابان سعدی – مدرس

مکان : مشهد – محدوده خیابان سعدی – مدرس
کارفرما : معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد
مساحت محدوده طرح : 19 هکتار
شروع : 1392