عملیات آماده سازی اراضی مهرشهرکرج

مکان : کرج – مهرشهر
کارفرما : موسسه خیریه ریحانه
خدمات طرح و ساخت : مهندسان مشاور طاش
مساحت محدوده طرح : 93430 مترمربع
شروع و خاتمه : 1393 – 1395