طرح و ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی استیجاری

مکان : مشهد – اراضی امامیه
کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان
مساحت زیربنا : 42000 مترمربع
شروع و خاتمه : 1376