طرح و ساخت پارکینگ زیرسطحی (طرح توسعه مجموعه پاژ)

مکان : مشهد
کارفرما : شرکت بناگستران هشتم توس
مساحت زمین : 1441 مترمربع
مساحت زیربنا : 9000 مترمربع
شروع : 1399