طرح و ساخت مجموعه مسکونی بیستون

مکان : تهران
کارفرما : آقای محمدرضا نصیری طوسی
مساحت زیربنا : 1859 مترمربع
شروع و خاتمه : 1387 – 1393