طرح و ساخت ساختمان شعبه مرکزی موسسه اعتباری توسعه

مکان : مشهد
کارفرما : موسسه اعتباری توسعه
مساحت زیربنا : 8000 مترمربع
شروع طراحی : 1381- 1383
اجراء : 1384- 1387