بازسازی ساختمان اداره مسکن و شهرسازی استان خراسان

مکان : مشهد – بولوار خیام
کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان
شروع و خاتمه : 1375- 1377