طراحی و نظارت مرحله اول و دوم مجتمع بیمارستان سینا

مکان : مشهد
کارفرما : جناب آقای دکتر قره داغی و شرکاء
مساحت زمین : 3660 مترمربع
مساحت زیربنا : 37000 مترمربع
امکانات : دارای 168 تخت بستری به صورت خصوصی و 160 تخت در بخشهای اورژانس ، مراقبتهای ویژه عمومی و قلب ، به همراه 23 اتاق عمل و بخشهای تصویربرداری طبی
شروع : 1390