طراحی و نظارت مرحله اول و دوم مجموعه مسکونی – تجاری آزادی

مکان : مشهد
کارفرما : بخش خصوصی
مساحت زیربنا : 101050 مترمربع
تعداد واحدهای مسکونی : 672
تعداد واحدهای تجاری : 65
شروع : 1391