طراحی مرحله اول و دوم مجموعه پارکینگ و تجاری ساختمان مکمل مجموعه پاژ

مکان : مشهد
کارفرما : شرکت بناگستران هشتم توس
مساحت زمین : 1441 مترمربع
مساحت زیربنا : 15140 مترمربع
شروع : 1397