طراحی مجتمع اداری – تجاری نیلوفر سجاد

مکان : مشهد
کارفرما : بانک گردشگری
مساحت زمین : 441/43 مترمربع
مساحت زیربنا : 4865/04 مترمربع
شروع : 1398