معماری داخلی مجموعه مدیریت شرکت توسعه شهری توس گستر

مکان : شهر مشهد – اراضی زکریا
کارفرما : شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
مساحت زیربنا : 1655 متر مربع

عملکرد پروژه : این مجموعه از 3 طبقه همکف ، اول و دوم تشکیل شده که کاربری آن اداری می باشد.
در مرکز این ساختمان یک فضای باز میانی قرار دارد که آبنمایی در زیر آن جانمایی شده است.