مسابقه طرح معماری مجتمع تجاری المهدی – برنده دوم

مکان : مشهد
کارفرما : شرکت سرمایه گذاری آرمانشهر پارس
مساحت زمین : 21000 مترمربع
مساحت زیربنا :108020 متر مربع
شروع و خاتمه : 1389