طراحی مرحله اول و دوم ساختمان اداره مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس

مکان : شیراز
کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس
مساحت زیربنا : 2800 مترمربع
شروع و خاتمه : 1381- 1382