طراحی مجموعه مسکونی – خدماتی شهرک ریحانه

مکان : کرج ـ مهرشهر
کارفرما : موسسه خیریه ریحانه
مساحت زیربنای کل : 131714 مترمربع
مساحت زیربنای مسکونی : 122623 مترمربع
تعداد واحدهای مسکونی : 667
مساحت زیربنای تجاری : 6026 مترمربع
مساحت زیربنای آموزشی : 1702 مترمربع
مساحت زیربنای درمانی : 665 مترمربع
مساحت زیربنای فرهنگی – مذهبی : 698 مترمربع
شروع : 1393