طرح مسکن ثامن ( مجموعه مسکونی سرو )

مکان : مشهد
کارفرما : شرکت عمران و مسکن سازان ثامن
مساحت زیربنا : 32490 مترمربع
تعداد واحدها :288
شروع و خاتمه : 1389