طرح مسکن ثامن ( مجموعه مسکونی ریحانه )

مکان : مشهد
کارفرما : شرکت عمران و مسکن سازان ثامن
مساحت زیربنا : 16010 مترمربع
تعداد واحدها :157
شروع و خاتمه : 1388 – 1389